kierunki studiów Kraków

Uniwersytet Jagielloński (niegdyś Akademia Kakowska) to pierwszy polski uniwersytet. W corocznym rankingu najlepszych uczelni zajmuje miejsce w czołówce, dlatego marzeniem tak wielu osób jest jego ukończenie.

Kraków jest jednym z najczęściej wybieranych miejsc przez studentów. Jego oferta edukacyjna jest niezwykle bogata. Znajduje się tam m.in. Po­li­tech­nika Krakow­ska im. T. Kościusz­ki, Aka­de­mia Górniczo-Hut­nicza im. St. Staszica, Uniwer­sy­tet Pe­dago­gicz­ny im. KEN, Uniwer­sy­tet Eko­nomicz­ny, Uniwer­sy­tet Rol­niczy im. H. Kołłąta­ja, Uniwer­sy­tet Pa­pie­ski Ja­na Pawła II, Aka­de­mia Wy­chowania Fi­zycz­nego im. Bro­nisława Cze­cha, Aka­de­mia Sz­tuk Pięknych im. J. Ma­tej­ki, Aka­de­mia Mu­zycz­na oraz Państwowa Wyższa Sz­koła Te­atral­na im. Lu­dwika Sol­skie­go. Jest to tylko część placówek, które co roku przyciągają do tego miasta tysiące maturzystów z całego kraju, a nawet świata.

Na stronie internetowej http://studia-krakow.opinieouczelniach.pl/ znajdują się kierunki studiów oferowane w Krakowie.


Opinie­ouczel­niach.pl
Mar­celińska 69/10
60-354 Po­znań
tel. 602 377 057